งานบริการด้านสุขภาพ

 

งานหลักงานหนึ่งของเราคืองานอนามัยแม่และเด็ก

เด็กทุกคนที่มาที่คลินิกต้องได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามกำหนด

โรคและภาวะที่เราพบมากในเด็กคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน ท้องร่วง และภาวะขาดสารอาหาร

แต่ละปีเราได้ช่วยให้เด็กทารกคลอดอย่างปลอดภัยเป็นจำนวนกว่า 2,500 ราย

ด้วยทรัพยากรและศักยภาพที่มีจำกัด เราจำเป็นต้องส่งต่อมารดาและทารกแรกคลอดที่มีภาวะเสี่ยงสูงไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลรัฐและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการเฝ้าระวังโรค ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย


งานฝึกอบรม

 

แม่ตาวคลินิกเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่สำคัญของเจ้าหน้าที่อนามัยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศพม่า

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 คลินิกได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อนามัยในด้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไปแล้วกว่า 2,000 คน

เรามีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่อนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีมาตรฐานของคลินิกและยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่

เราจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะทางให้เจ้าหน้าที่อนามัยที่สำเร็จการอบรมแล้ว ในด้านผดุงครรภ์ การพยาบาล และการบริหารจัดการยา

 


งานคุ้มครองและให้การศึกษาเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสซีดีซี เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การเรียนซีดีซีทำการสอนโดยใช้ภาษาพม่าเป็นหลักร่วมด้วยการสอนภาษาไทยและอังกฤษ

เราจัดหาหอพักให้แก่เด็กพลัดถิ่นที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูเองได้

เราพยายามส่งเสริมหอพักเหล่านี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเด็กพลัดถิ่นไร้สัญชาติที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์ โดยเด็กในหอพักจะได้รับการพัฒนาด้านจิตสังคมด้วย

แม่ตาวคลินิกยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด

 


Suwannimit Foundation (SNF)

มูลนิธิสุวรรณนิมิตจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล ให้การสนับสนุนแม่ตาวคลินิกในด้านการคุ้มครองทางกฎหมาย การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันด้านนโยบายด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติและการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย